Andres Anvelti kõne valimiskogul

Lugupeetud erakonnakaaslased, külalised,
Head sõbrad

Tervitan Teid täna siin Euroopa hotellis ja soovin Teile juba ette jõudu, tugevat närvi ja pealehakkamist kogu Tallinna ja ka Eesti jaoks olulise 2013 aasta kohalike omavalitsuste valimiste eel. Vähem kui kaks kuud on jäänud valimiste lõpukellani, mis tegelikult ei pane paika vaid meie kodulinna poliitilise saatuse järgmiseks neljaks aastaks, vaid peab andma stardipaugu ka kõigile nendele olulistele muutustele, mis meie ühiskond tervikuna ja iga meie Eesti inimene eraldi võttes, ootab.

Me seisame valiku ees, kas jätkata senist vastandumist, mis on täis paigalseisu nii Toompeal kui Tallinnas. Kas vaatame käed rüpes pealt, kuid peaminister meid utoopilise majanduse ja üleüldise heaolu lauluga unele suigatab või kuidas linnapea meie kõigi palehigis maksudena teenitud raha enda ja oma satraapide isikukultuse võimendamisele raiskab või hoopis astume kõigele sellele otsustavalt vastu.

See on üks nendest olulistest valikutest, mida me teeme pidevalt oma elu jooksul. See on valik teadliku ja hooliva kodaniku või ükskõiksuse vahel. Saab ju alati lihtsalt käega lüüa ja lasta end hoovustel edasi või antud juhul lausa tagasi kanda. Meil, sotsiaaldemokraatidel, nii Tallinnas, Eestis kui ka kogu Euroopas ei ole see aga kombeks, mistõttu on mul hea meel näha täna siin saalis kõiki Teid, kes te ei ole käega löönud ja olete teinud aktiivse kodaniku otsuse. See on kinnitus sellele, et me hoolime meie linnast, meie riigist, meie laste ja meie ühiskonna saatusest.

Niisiis: Tulge meiega. Täna Tallinn, homme Toompea. See ei ole tühipaljas sõnakõlks, vaid reaalne plaan meie erakonnale, meiega koosmõtlejatele ja meie riigi tulevikule. Ma näen seda üleskutset kindlasti kõlamas ka väljapoole meie erakonda. „Tulge meiega“ on üleskutse kõigile, olenemata nende maailmavaatest, kuid tulenevalt nende põhimõtetest: olla aus, hooliv ja kaasmaalasi austav ühiskonna liige. See on oluline, sest tegelikult ei seisa ju me täna Eestis silmitsi mitte niivõrd maailmavaatelise kriisi, vaid demokraatia kriisiga. Siit ka minu esimene oluline üleskutse kõigile Teile, kui räägite oma sõprade, tuttavate, naabritega, inimestega telkides meie telgituuridel, kus iganes ja nad isegi ei toeta meie maailmavaadet, siis soovitage neil kindlasti minna valimisurnide juurde. Sest see ei ole mitte võimalus, vaid kohustus.
Nii meie riigis kui Tallinnas on sisuliselt ju olnud viimastel aastatel tegu demokraatia vaikse ja hiiliva kaaperdamisega kitsa klanni huvidesse. See, et täna suur hulk meie inimesi, ligi pool, ei oska ega ka taha teha oma valikuid, on otsene märk tõsisest demokraatia kriisist. Sest, mis demokraatiast saab juttu olla, kui inimeste poliitilistest valikutest eemaldumise tõttu, otsustab tegelikult meie elu üle 30 protsendine vähemus. Te kuulsite õieti, nii riigis kui ka Tallinnas valitseb sisuliselt vähemus enamuse üle. Selline näiline demokraatia aga otseselt võimendab inimeste eemaldumist poliitilisest võimust, ükskõiksust ja käegalöömise meeleolusid. Ühe partei ainuvõim Tallinnas, kuhu me kodanike poliitilise ükskõiksuse kaudu jõudnud oleme, ei korrumpeeri ainult seda ainuvõimu teostajat, vaid mõjub kurnavalt kogu meie linnale.

Siit jõuamegi just tänase olulise eesmärgi, Tallinna valimiste juurde.
Teie ees on programmi eelnõu, mis sisaldab kõigi neid ideesid, mida üks demokraatlik ja põhjamaine pealinna juhtimine endas sisaldama peaks. Ma tahakski siinjuures tänada Teid kõiki, kes te olete oma igapäevaste askelduste juurest leidnud aega ja panustanud selle dokumendi sündi. Suur aplaus teile.

Programmi ülesehitamisel jagasime Tallinna probleemid erinevatesse valdkondadesse, millest on raske välja tuua üks ja põhiline eelistus kuna kõik nad toetavad teineteist. Nii ei saa lahendada paljusid sotsiaalprobleeme ilma uute juhtimismudeliteta ja vastupidi. Läbipaistev ja demokraatlik linna juhtimine on aluseks, et võimalikult paljude linnakodanike hääl jääks kõlama ja nende tahe saaks olema esindatud.

Kõigepealt siis juhtimisest. Ma olen kindel, et meie poolt Tallinnas püstitatud eesmärgid saavad olema teejuhiks paljudele teistele Eesti omavlitsustele. Kõigepealt kaasamine ja Tallinna asumite piirkondlik iseseisvus. Mõelge vaid. Meie pealinna väikseim linnaosa on üle kümne korra suurem kui Eesti keskmine omavalitsus, kuid sõnaõigust kohaliku elu juhtimisel on tal vähem kui suure ristleja madrusel oma laeva liikumise suuna osas. Kui aga minna veel süvitsi ja uurida, kui palju linnaosades omakorda asumisseltse kuulda võetakse, siis me näeme, et mingit soovi arvestada kodanik häälega, rääkimata tema algatuse järgimist linnaelu parandamisel, pole isegi paberi peal ette nähtud. Tallinna juhtimine on ületsentraliseeritud ja bürokraatlik monstrum, mille eesmärk on linnakodaniku asemel teenida iseennast ja aastast aastasse üha enam ka ainuvalitsevat erakonda.

Me oleme oma programmis kirjeldanud lihtsat ja demokraatlikku juhtimismudelit, mis annab võimaluse kõigile soovijale, olgu siis tegu üksikindiviidi või nt asumiseltsiga, kaasa rääkida. Linnaelanikul peab olema võimalus oma muredele kiire lahenduse saamiseks ja õigus läbipaistvale otsuste kujunemise protsessile. Siis tekib linnaelanikul ja valijal ka huvi toimuva vastu, kuna tal on teadmine, et teda kuulatakse ning usk, et tema ka üksinda saab midagi muuta. Linnaosa ja tema halduskogu saavad tulevikus olema need kohaliku poliitika keskused, kus otsustatakse nii eelarve, planeeringute ja mis kõige tähtsam linnaosa sisulise poliitika üle. Just linnaosa vanem saab olema kohaliku halduskogu poolt valitud ja kinnitatud isik. Võib ju rünnata seda plaani ning osundada tõsiasjale, et sellisel juhul võib juhtuda, et linnaosa juhib opositsionäär ja käib pidev poliitlahing? Küsin aga vastu, mis siis, see ongi ju demokraatliku poliitika üks alustalasid – arvamuste mitmekesisus, dialoog ja võimalikult lai konsensus.

Oluliseks eesmärgiks meie programmis on Tallinna tõstmine sotsiaalse hoolivuse lipulaevaks mitte ainult omavalitsuse seas, vaid eeskujuks kogu meie riigis. Tallinn ei ole Eesti kontekstis vaene omavalitsus, Tallinna eelarve on ületanud poole miljardi piiri, mis peaks andma võimaluse hoolitseda meie linna sotsiaalse tuleviku eest jagamata inimesi mingitesse eriti soositud valijagruppidesse. Tallinna eelarvega on võimalik tagada nii kõigile lastele ühtlane areng, lasteaiakoht, heal tasemel tugev haridus kõigis koolides, olenemata kas ta elab kesklinnas või äärelinnas. Igale lapsel peab olema kindlus, et olenemata oma vanemate rahakotist, on tal võimalik tegeleda teda köitva huvi- või spordialaga. Lapsevanematel peab olema võimalus panustada oma tööga meie linna arengusse ja seda näiteks kasvõi nädalavahetuse lastehoiu teenuse kasutamise abil, mida linn peab töötavale linlasele suutma pakkuda. Meie oluliseks eesmärgiks on lasteaiakohtade puuduse kiire likvideerimine ning alushariduse muutmine kättesaadavaks kõigile Tallinna lastele, olenemata taas vanemate materiaalsest olukorrast. Tasuta lastehoiuteenus, õigemini tasuta alusharidus on see, mis peab saama mitte ainult Tallinna, vaid kogu Eesti riigi ja omavalitsuse pingutust väärivaks eelarveprioriteediks. Mis saab veel olla väheneva laste arvuga riigi eesmärgiks, kui iga lapse arengusse panustamine? Vastasel juhul ei olegi meil tulevikku!
Eakad inimesed ei tohi tunda ennast linnaelust eemale tõugatuna ja abi vajadusel ei pea ta otsima lahendusi oma probleemidele mitte mööda ametiasutusi joostes, vaid saab kõik vastused oma küsimustele ja lahendused probleemidele oma linnaosas, oma konkreetselt ja ühelt sotsiaaltöötajalt. Kindlasti ei korrigeeri me oma eelarve vajadusi kõige nõrgemate arvel vähendades näiteks invatakso tellimisvõimalusi. Samuti meie eakatele mõeldes tahame ära lõpetada riigi ja Tallinna vahelised maamaksu mängud, kus ühe käega küll antakse kas siis riigilt või Tallinnalt pensionilisa või toimetulekutoetust, kuid teise käega võetakse näiteks maamaksusõja käigus jälle taskust ka see viimane piisk. Tahame pakkuda meie pensionäridele reaalset maamaksuvabastust ka üle 1500 ruutmeetriliselt maaomandilt. Linn nende inimeste rahakoti arvel rikkamaks ei saa, kuid samas on täpselt nii tugev, kui palju me suudame tähelepanu ja hoolt panna meie nõrgematele kodanikele. Olgem hoolivamad nende osas, kes kõva häält ja jalgu trampida ei suuda ning seda eriti siis kui tema arvelt kokku hoitakse või eelarvet täidetakse.

Aastaid on parempoolsed erakonnad hirmutatud sotsiaaldemokraatidega just ettevõtlikke inimesi, andes mõista, et meie soov oleks nende ettevõtlikkust pärssida maksude ja erinevate muude bürokraatlike võtetega. Seda on lausa piinlik kuulata, kui näeme, kuidas need samas parempoolsed tõstavad kaudseid makse, suurendavad bürokraatiat ja oma inimvaenuliku poliitikaga vähendavad heade spetsialistide kättesaadavust tööjõuturul. Kas siin näeme palju võimalusi, kuidas Tallinn saab ettevõtjate murede lahendamisele õla alla panna. Üheks oluliseks takistuseks on alati ettevõtja suhtlemine avaliku võimuga, sellega kaasnev korruptsioon ja bürokraatia, mis pärsivad vaba ettevõtlust. Tahame kogu Tallinna linnavalitsuse tööpõhimõtted viia ühe ametniku süsteemile, välistamaks inimeste jooksutamise kümnete ametkondade ja ametnike vahel. Kui sul on lahendust vajav probleem, siis lahenduse leiad sa ühe ja konkreetse vastutava ametniku käest ja seda ka kindlal tähtajal. Mis linnavalitsuses sees toimub on linnavalitsuse asi, mitte kodaniku probleem. Samuti tahame toetada neid ettevõtjaid, kes panustavad Tallinna ja meie kodanike ning nende konkurentsivõime arengusse. Selleks toetame meie noorte õppurite praktikavõimalusi ettevõtetes, teeme maksu- ja rendisoodustusi alustavatele ja linnaelu edendavatele ettevõtetele ning panustame avaliku ruumi atraktiivsuse tõstmisesse. Siit jõuamegi olulise eesmärgini, avada Tallinn tõesti merele, kus igal linnakodanikul ja meie külalisel on võimalus jalutada mere äärde, nautida mereäärset õhkkonda ja merelinna kultuuri. Jala ja rattaga peab saama võimaluse läbida vahemaa Piritalt Kakumäeni ja turvaliselt ka kõigisse teistesse linnaosadesse.

Tallinna tasuta ühistransport saab reaalselt leevendada meie ummikuid juhul kui ta on mitte ainult tallinlase transport, vaid kui ta ühendab meid meie lähivaldadega. Suur-Tallinn ei ole enam ammu unistus, vaid sisuline ja logistiline reaalsus. Inimesed liiguvad igapäevaselt linna ja linnast välja. Oma otsuse ühistranspordi kasuks ja ummikute vastu teevad aga linnakodanikud ja ka meie naabrid siis, kui see on mugav, kiire ja nende vajadusi arvestav. Võtame prioriteediks lähivaldadega ühtse transpordisüsteemi kiire käivitamise. Ühest linnapunkti teise jõudmiseks ei tohi kuluda rohkem aega kui ühe ümberistumise jagu.

Head sõbrad. Kõike seda saab hakata ellu viima aga juhul, kui tallinlane meid usaldab ja otsustab meiega koos tulla. Selleks on just meie ülesanne purustada müüt, et poliitika ja igapäev ei ole lahusseisvad asjad, vaid nagu ühe inimese kaks jalga, mis peavad käima lonkamata ja ühes taktis.

Me oleme kuulnud üleskutset „Tallinn liigub“ aga on arusaamatu kuhu suunas. Lootus, et maksumaksja raha kulub ainult ühiskonna huvides, on kohati muutumas uskumatuks muinasjutuks. Ja see on ka arusaadav, kui vaadata linnapildis hiiglaslikke plakateid vastutustundetutest poliitikutest, kes meie kõigi pingutused oma arvele kirjutavad, kui vaadata miljoneid kulutavaid poliitpersonaalseid meediaimpeeriumeid ning aduda osade poliitikute soove näida kõikvõimsate Berlusconidena. Kuid nagu teame, on ka Berlusconi suhtes õigusriik ja demokraatia olnud halastamatu. Meie erakonnal lasub vastutus meie riigi ja linna demokraatliku tuleviku ees. Selle ees, et inimesed taas taastaksid usu sellesse, et just nemad võivad muuta nii poliitikat, sealt kaudu ka meie kõigi igapäevaelu ja heaolu.

Seda usku on aga vaja esmajärjekorras süstida meie Tallinna inimestesse ja siin on oluline roll mängida just meil kõigil. Siit ka oluline küsimus, mida ma arvan, on küsitud või küsitakse lähiajal ka kõigilt teilt. Kellega koos me oleme valmis valitsema peale 20ndat oktoobrit? Vastus on lihtne. Peale valimisi läheme koalitsiooni nendega, kes enim austavad ka meie valijate tahet. Nendega, kes on valmis tooma Tallinna linnajuhtimisse tagasi demokraatia, andma linnaosadele ja nende elanikele tagasi neile väärilised õigused, lahendama kiirelt ja tegusalt lasteaedade probleemid, viima alus- ja huvihariduse sotsiaalselt taskukohaseks, lahendama eakate ja paljulapseliste perede sotsiaalküsimused, investeerima Tallinna merelinna kuvandisse, lõpetama maksumaksja raha pumpamise poliitpropagandasse ja lõpetama vastandamise Tallinna ja riigi vahel. Nendega, kes on ka valimiste käigus valmis järgima head valimistava. Nii lihtne see ongi. Meie tõestame , et me vastutame oma sõnade eest. Tulge meiega koos valima, täna Tallinn, homme Toompea.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA