Mis muutub justiitsministeeriumis teie juhtimisel?

“Justiisministeeriumis kui asutuses ei muutu selle aas­taga midagi. Ministeerium oli enne mind ja jääb ka pä­rast mind, kuid koos mi­nisteeriumi heade ja päde­vate ametnikega on plaanis teha palju.

Ellu tuleb viia koalitsioo­nilepinguga võetud kohus­tused. Minu südameasi ja prioriteet number üks on selle aasta lõpuks alla kir­jutada Istanbuli konventsi­oonile – naistevastase ja pe­revägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioo­nile. Dokumendile allakir­jutamine on iseenesest formaalsus, kuid muutused, mida see endaga kaasa toob, on hädavajalikud.

Peame jõudma selleni, et kõik inimesed, nii suured kui väikesed, teaksid ja tunneksid ära, kui nad ise või nende lähedased kanna­tavad vaimse või füüsilise vägivalla all, et kõik os­kaksid otsida abi ja seda ka saaksid.

Töötan selle nimel, et kõikide Eestimaa elanike – nii eesti kui vene keelt kõnelevate inimeste teadlik­kus sel teemal tõuseks ning seda probleemi käsit­levad institutsioonid (polit­sei, prokuratuur, kohtud jne) efektiivsemalt tegut­seksid.

Samuti asun lahendama perede toimetulekuga seo­tud küsimusi, neid, mis puudutavad elatisrahade kättesaamist ning SMS-laenudega seotud problee­mide ohjeldamist. Need on emotsionaalselt rasked ja kurvad teemad, millega puutuvad kokku kahjuks väga paljud Eesti pered. Seetõttu leian, et on viimane aeg neid lahen­dama hakata. Loodan, et jõuame palju ära teha.”

 

Andres Anvelt on 26. märtsist 2014 Eesti Vaba­riigi justiitsminister. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda.

2011-2014 oli Andres Anvelt Riigikogu XII koosseisu liige. Ta oli Rii­gikogu korruptsioonivas­tase erikomisjoni esimees, kuulus VEB Fondi uurimis­komisjoni, välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud uuri­miskomisjoni ja Riigikogu õiguskomisjoni.

2007-2011 tegutses An­velt Eesti Kaitseväe juha­taja julgeolekunõunikuna.

2004-2006 töötas Anvelt politseikolledži direktorina.

2001-2003 oli An­velt keskkriminaal­politsei direktor. Enne seda töötas ta aastaid Eesti Politseis.

30. septembril 1969. aastal Tallinnas sündinud Anvelt on lõpetanud Tallin­na 21. Keskkooli ning Tal­linna miilitsa erikeskkooli. Tal on õigusteaduse baka­laureusekraad Tartu Üli­koolist ning haldusjuhti­mise magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Samuti on Anvelt läbinud õigus­kaitse juhtimise kursused Ameerika Ühendriikides FBI akadeemias.

 

Ajaleht Koit

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA