Tähtsaimad märksõnad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna programmist 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel

Tallinn on Eesti suurim omavalitsusüksus, kus on parimad eeldused arendada inimkeskset, ettevõtlussõbralikku ja uuendusmeelset elukeskkonda. Seetõttu on sotsiaaldemokraadid võtnud oma eesmärgiks juhtida Tallinna võimalikult kooskõlaliselt ja tasakaalustatult, püstitades põhieesmärgiks tallinlaste heaolu nii laste kasvatamisel, töötingimuste loomisel kui vaba aja veetmisel. Tallinn peab muutuma moodsaks ja innovaatiliseks Läänemere keskuseks, kus on hea viibida nii tallinlastel kui meie külalistel – kus tahetakse alati olla ja kuhu soovitakse tagasi tulla.

Laste ja eakate heaolu

Meie oluliseks väärtuseks on lapsed. Tallinna elanike juurdekasv peab toimuma eelkõige laste arvu suurendamise teel meie perekondades. Selleks näeme ette parimad lahendused vanematele laste kasvatamisel ja hariduse andmisel. Igal lapsevanemal peab olema võimalus lastehoiuks ja seda vajadusel ka nädalavahetusel. Aastaks 2016 likvideerime lasteaiakohtade puuduse, võttes kasutusele erinevaid võimalusi, sealhulgas kasutades maksimaalselt ära praegu jõude seisvaid linnale kuuluvaid haridushooneid ning ehitades uusi ainult vajaduse korral. Pärast lasteaiakohtade probleemi lahendamist võtame eesmärgiks tasuta lasteaiateenuse pakkumise, et anda kõigile lastevanematele võrdne võimalus oma laste koolieelseks arendamiseks. Alustame jõuliselt haridussüsteemi võrdsustamist, aidates järele neid koole, mis on oma arengus nn eliitkoolidest erinevatel põhjustel maha jäänud. Algkool ja põhikool peavad andma kõikjal samaväärselt tugeva hariduse ning esimesse klassi tuleb lapsi vastu võtta elukoha, mitte katsete järgi. Kooli kõrval mängib olulist rolli ka laste huvi- ja sporditegevus, mistõttu on meie eesmärgiks tagada igale lapsele tasuta võimalus vähemalt üheks huvialategevuseks – olgu siis munitsipaal- või erahuvikoolis või -spordiringis. Eraldi sihtgrupiks on vaesuses elavad pered. Et vältida pere materiaalsest olukorrast tingitud laste sotsiaalset eraldatust, käivitame sotsiaalprogrammi, millega jõuame iga puudust tundva lapseni ning tagame neile nii hariduses kui huvialategevuses teistega võrdsed võimalused. Laste heaolu sõltub ka õnnelikest vanematest ja vanavanematest. Jätkame igaaastase pensionilisa maksmist ja laiendame Tallinnas meie eakamatele suunatud soodustuste ringi, vabastame maamaksust need pensionärid, kelle kodualune maa ületab 1500 m2 ning teeme kõik sotsiaalteenused kättesaadavaks võimalikult kodu lähedal oma enda linnaosas.

Sujuv liiklus

Tallinn on pealinnana ka kogu Eesti keskus, mistõttu on meie jaoks olulisel kohal Tallinna liikluskorraldus. Praegune transpordivõrk on enamikus osas pärit 1980/90ndatest, mil töö- ja elukohtade paigutus oli märgatavalt teistsugune. Ummikute ärahoidmiseks ei piisa üksnes tasuta ühistranspordist, vaid ümber tuleb korraldada ka liikluskoridorid Tallinna ja lähivaldade vahel. Praegused ummikud linna sissesõitudel ja kesklinnas tekivad just igapäevatransiidist. Näeme lahendusena ühtse transpordivõrgu rajamist lähivaldadega ning erinevaid soodustusi lähivaldade inimestele, mis ärgitaksid neid jätma oma isiklikud autod linna piirile või hoopis koju. Samasugust tähelepanu tahame pöörata ka tallinlastele, kes töötavad Tallinna ümbruses asuvates tööstus- ja tehnoparkides. Tallinna ja lähivaldade ühtse tulevikutranspordi arendamisel eelistame kiiret rööbastransporti. Kindlasti vajab Tallinn lisaks ka toimivat kergliiklusteede võrgustikku, mis oleks turvaline ja läbiks sõna otseses mõttes kogu Tallinna.

Avatus merele

Siit jõuamegi ühe meie väga olulise eesmärgini: avada Tallinn reaalselt merele kogu rannikujoone pikkuses ning ka väljapoole Tallinna – Viimsist Kakumäeni ja sealt veel edasigi. Tallinna mereäärsest piirkonnast peab kujunema kultuuri ja harrastusspordi ning nende valdkondadega seotud ettevõtluse keskkond koos kogu ala läbiva jalakäijate promenaadi ja kergliiklusteega. Ümbruskonna keskse teljena plaanime arendada kultuuri ja vaba aja keskkonnana välja Linnahalli – Kultuurikatla – Patarei vangla – Lennusadama piirkonna. Selle eesmärgi saavutamine on võimalik üksnes tihedas koostöös eraettevõtjatega, eelkõige turismisektoriga.

Uudsete lahenduste rakendamine

Innovaatilise ja keskkonnasõbraliku keskusena vajab Tallinn uudseid lähenemisi mitmetele valdkondadele. Seoses sellega seame eesmärgiks, et hiljemalt aastast 2020 oleks prügi äravedu kõigile Tallinna elanikele tasuta, kuna selleks ajaks peab olema prügi ladustamine Tallinna piirkonnas lõppenud ning kõik jäätmed suunatakse sooja- ja elektritootmisse. Teise olulise sammuna innovatsiooni valdkonnas plaanime katta kogu Tallinna avaliku ruumi linlaste ja linna külaliste jaoks tasuta WiFi levialaga. Ühest küljest aitab see säästa nii linna elanike, ettevõtete kui külaliste raha, kuid samas muudab Tallinna ka atraktiivsemaks ja moodsamaks ettevõtluskeskuseks. Samuti võimaldab see anda linnaelanikele ja linna külalistele kiiret teavet linnas toimuva kohta.

Kaasav linnajuhtimine

Üheks nii eespool loetletud kui paljude teiste eesmärkide saavutamise alustalaks on aga demokraatlik linnajuhtimine, millesse on kaasatud võimalikult palju kodanikke ja kodanikeühendusi. Tallinna linnaosad on kümneid kordi suuremad kui keskmine Eesti omavalitsusüksus, kuid tallinlastel sisuliselt puuduvad võimalused oma linna olulistes küsimustes kaasa rääkida. Seepärast suurendame tunduvalt linnaosade halduskogude otsustusõigust: anname neile otsustamisõiguse detailplaneeringute läbivaatamisel, olulise osa linnaosadesse suunatud investeeringute heakskiitmisel ja linnaosavanema määramisel. Halduskogude komisjonide juurde kaasame hääleõigusega linnaosas tegutsevate asumiseltside ja tähtsamate ettevõtete esindajaid, et anda neile võimalus kohaliku elu tähtsates küsimustes kaasa rääkida ning osaleda nende üle otsustamisel.

Tõhus linlaste teenindamine

Linnakodanikule peab suhtlemine ametnikega olema võimalikult kiire, lihtne ja mugav. Selleks viime sisse n-ö „ühe toru süsteemi“, kus kodanik saab kõik olulised probleemid ja taotlused lahendada ühe ametniku kaudu. Lõpeb kodanike jooksutamine erinevate linna ametkondade vahel. Samuti anname linnakodanikule võimaluse anda linna avalikul veebilehel teada linnaruumi probleemidest ning näha jooksvalt nende lahendamise kulgu ja tulemusi. Lõpetame Tallinna TV ja ülelinnalise ajalehe Pealinn rahastamise linna eelarvest, vaid tagame selle asemel linnakodanikele võimaluse saada olulist teavet linnas toimuva kohta tallinn.ee veebikeskkonna ja linnaosalehtede kaudu.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA