XII Riigikogu stenogramm II istungjärk

Justiitsministeeriumi kavad perevägivalla ennetamisel ja vähendamisel

Esimees Ene Ergma
Alustame infotunni küsimustega. Esimene küsimus on kolleeg Andres Anveltilt justiitsminister Kristen Michalile. Palun!

Andres Anvelt
Aitäh, proua juhataja! Tervist, härra minister! Mul on selline küsimus. Eelmisel aastal vastuvõetud kriminaalpoliitika arengusuunad käsitlevad perevägivalda kui rasket isikuvastast kuritegu, mille tunnistajaks olemine lapseeas suurendab tõenäosust puutuda kokku vägivallaga hiljem. Selle vältimiseks või ennetamiseks tuuakse seal välja põhiteesidena selgitus- ja sotsiaaltöö, mille raskus enamjaolt langeb Sotsiaalministeeriumile ja kohalikele omavalitsustele. Samas ei ole see nähtus ühiskonnas kuhugi kadumas ega olukord mingil määral paranenud. Eri uuringute näitel on väidetavalt perevägivalda ligi viiendikus Eesti peredes. Siit ka küsimus, kas ja milliseid seadusandlikke initsiatiive planeerib lähiajal Justiitsministeerium selles valdkonnas? Aitäh!

Justiitsminister Kristen Michal
Aitäh! See on hea küsimus! Mina olen samamoodi seda uuringut vaadanud ja ma arvan, et küsijal on selge õigus. Seal tegelikult ongi näha selge korrolatsioon, et kes on varem kokku puutunud vägivallaga või olnud ise selle vägivalla allikas, siis on tegelikult teatav korrelatsioon selles suunas, et on võimalik taas kord sattuda samasugusesse olukorda. Nii et selles mõttes on see küsimuse esimene pool väga korrektne.
Nüüd küsimuse teises pooles oli tegelikult ka see vastus sees. Ega see vägivalla vähendamine ole ainult Justiitsministeeriumi pärusmaa, ehkki me oleme üks komponent, üks osa sellest, kes sellega tegeleb. Ka sotsiaalministeeriumil on selleks tegelikult oma programmid ja teistel ministeeriumidel samamoodi. Täna näiteks on koostamisel selline perevägivalla juhendmaterjal erialaspetsialistidele, mis just annabki nõu, et kuidas ära tunda perevägivalla ohvrit ja kuidas sellisel juhul käituda. Mis puudutab konkreetselt meie haldusala, on näiteks vanglates läbiviimisel just nendele inimestele, kes on varem perevägivallaga silma paistnud, tegelikult ka vastavad programmid. Need on väikesed osad kogu sellest tegevustikust. See tegevus käib ja ka Sotsiaalministeerium oma osa kannab, kui te viitasite sotsiaalteenustele.
Seadusandlikud initsiatiivid saavad tulla selle ühisalgatuse põhjal, aga täna see arengukava näeb ette hulga tegevusi, mida juba tehakse. Nii et täna täiendavaid seadusandlikke initsiatiive kohe ei ole tulemas. Küll on üks asi, mida ka Riigikogu õiguskomisjon, kuhu ka teie kuulute, on palunud analüüsida ja mida me teeme, on seesama lähenemiskeeld koos elektroonilise järelevalve kohaldamise võimalikkusega. Sellele on juhtinud tähelepanu teine opositsioonierakond. Nii et selle vastu on ka huvi tuntud. Aitäh!

Esimees Ene Ergma
Palun, kolleeg Andres Anvelt, esimene täpsustav küsimus.

Andres Anvelt
Aitäh! Siis ma tõesti täpsustangi, vastus saab olla lihtne ei või jaa. Kas Justiitsministeeriumil on plaanis või on vähemalt kaalumisel perevägivalla kui eraldi kvalifitseeritud koosseisu väljatoomine karistusseadustikus?

Justiitsminister Kristen Michal
Aitäh! Kui aus olla, siis seda on arutatud. Ütleme nii, nagu ma olen ka oma varasemates vastustes erinevatele küsimustele viidanud, et kõik sellised otsused saavad põhineda analüüsil. Täna on käimas laiem karistusseadustiku analüüs, nagu te teate, ja see karistusseadustiku ja kogu selle kriminaliseerimise ja dekriminaliseerimise vahekord saab avalikuks mingisuguses esialgses vormis selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Sealt siis tegelikult saabki hinnata, kas on vajadust eraldi koosseisu järgi ja kuidas sellesse suhtuda. Seda teevad Jaan Sootaki juhtimisel erinevad eksperdid, kuhu on kaasatud tõesti väga laiapõhjaline seltskond Eesti erialainimesi. Aitäh!

Esimees Ene Ergma
Palun, kolleeg Andres Anvelt, teine täpsustav küsimus!

Andres Anvelt
Ma ei jäta ikka hea ministri pinnimist ka kriminaalmenetluse koodeksist, samal teemal. Paljud Euroopa riigid on täiendanud oma menetluskoodekseid, seadustikke, ma ei oska isegi eesti keeles nimetada, seda eesti keeles otseselt ei ole, ma umbes proovin seda tõlgendada, nn ajutise isoleerimisega politsei poolt vägivallatseja ja ohvri vahel, enne kui jõustub see lähenemiskeeld, et tekitada selline vahepuhver, kus siis võimalik vägivallatseja viiakse ohvrist mingiks ajaks eemale. Kas seda pole kaalutud? Ausalt öeldes sellest on just, naiste varjupaikades kohtumistel, tegelikult suur puudus. Aitäh!

Justiitsminister Kristen Michal
Aitäh! Olen ise samamoodi kohtunud naisteühenduste esindajatega, kellega me oleme rääkinud mitmest asjast, kaasa arvatud inimkaubanduse koosseisust, mis tegelikult Eestis nüüd esimest korda kirja saab sellisel kujul, mis on ka olnud nende suur huvi ja palve ja tegelikult ka Eesti jaoks välispoliitiliselt või, ütleme, väljastpoolt vaadates üsna oluline märk. Mis puudutab seda sellist ajutise isoleerimise võimalust, siis üldisemalt on ju politseiga suheldes nagu see esimene küsimus, tihtipeale, väga tihti on ka, et kui te lähete ükskõik millisesse asutusse, siis esimene kontakt määrab selle, kuidas kõik need asjad edasi lähevad. Kui te lähete meditsiiniasutusse, siis see, kuidas teisse suhtutakse registratuuris, väga tihti määrab selle, milline see meeleolu ka pärast on, hoolimata sellest, kui hea see arst on. Samamoodi on tähelepanu pööratud sellele, et prokuratuuri poolt ja ma tean, ka politsei enda sees tegelikult viib läbi koolitusi, et just see esimene kontakt on see põhiline rõhk, millele täna vaadatakse. Kui antakse teada või on midagi, mis viitab siiski perevägivallajuhtumitele, et siis neile ei jääks reageerimata. Statistikapool, see esimene osa, mis meie analüüsist juba välja on tulnud ja avalikkuse ees on, et tegelikult 93%-l sellistest juhtumitest algatatakse ka menetlus. Nii et tegelikult on see päris kõrge. Me täna analüüsime, mis nendest menetlustest edasi saab ja mis põhjustel need ülejäänud menetlused algatamata jäävad. Täna on põhirõhk sellel, et just esimene kontakt oleks kõige parem ja sealt saaks edasi minna. Aitäh!

Allikas

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA